Samen Beter Thuis respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Samen Beter Thuis gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar klanten en houdt zich – zonder uitzondering – aan de wettelijke voorschriften op dit gebied. Samen Beter Thuis conformeert zich aan de  wet persoonsgegevens.  Samen Beter Thuis gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit privacy regelement zijn omschreven.

Dit privacy regelement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Samen Beter Thuis met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy regelement.

  1. Wie is Samen Beter Thuis?

S@men Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers. De zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund met informatieve instructiefilmpjes, tips en verdere verwijzing naar praktische informatie, online cursussen en workshops. Beeldfragmenten bieden een inkijk in de dagelijkse praktijk van zorg en welzijn. Samen Beter Thuis is het initiatief van Marian Fonville, geriatriefysiotherapeut/praktijkeigenaar Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie in Oss.

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Samen Beter Thuis aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, straatnaam, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum en e-mailadres. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, verwerkt.

  1. Met welk doel verwerkt Samen Beter Thuis gegevens?

Samen Beter Thuis verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten en om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief, adviezen en tips over zelfzorgproducten. Afmelden van een nieuwsbrief is altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan de nieuwsbrief of via info@samenbeterthuis.nl.

Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.
Met Samen Beter Thuis willen we organisaties en gemeenten aanmoedigen om zelfzorg te ondersteunen. Wij willen die organisaties ontzorgen en faciliteren door het beschikbaar stellen van onze online videoinstructies en tips en onze online cursussen voor mantelzorg/informele zorg en zelfzorg. Als u zich aanmeldt voor een (online) cursus zal gevraagd worden naar uw NAW gegevens.Uitwisseling van uw NAW gegevens is noodzakelijk voor het verstrekken van vergoedingen en certificaten. Door in te loggen in de online cursusomgeving gaat u akkoord met het verstrekken van deze gegevens aan de organisatie/gemeente of zorgverzekeraar die de cursus voor u heeft gefaciliteerd.

  1. Aan wie verstrekt Samen Beter Thuis gegevens?

Samen Beter Thuis zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Samen Beter Thuis kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Samen Beter Thuis. Samen Beter Thuis  behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van) Samen Beter Thuis, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Samen Beter Thuis zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de website. Zie verder bij punt 3 over het verstrekken van gegevens aan organisaties/overheden/zorgverzekeraars.

  1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Samen Beter Thuis zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Samen Beter Thuis uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Samen Beter Thuis haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

  1. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Samen Beter Thuis?

De website bevat links naar websites van derden. Samen Beter Thuis is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

  1. Hoe beschermt Samen Beter Thuis uw persoonsgegevens?

Samen Beter Thuis draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Samen Beter Thuis bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. U heeft ten allen tijde inzagerecht en recht op rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de betreffende verwerking of recht op bezwaar tegen verwerking van het overdragen van gegevens.
U heeft ook het recht om een verleende toestemming weer in te trekken. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

  1. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Samen Beter Thuis is gerechtigd de inhoud van de Privacy Regelement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

  1. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacy beleid van Samen Beter Thuis dan kunt u dit kenbaar maken via info@samenbeterthuis.nl.